Uprzejmie informujemy, że spółka Wakacje.pl S.A., z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315229, NIP: 9570778385, (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:


Informacja o Administratorze:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Wakacje.pl S.A., z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315229, NIP: 9570778385.

Administratorami Pani / Pan danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski czyli z grupy kapitałowej do której należy Spółka, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także nasi partnerzy (dalej „Partnerzy”), którzy istnieją w środowisku naszych usług, . Współpracujemy z Partnerami aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są również dostawcy produktów możliwych do zakupu za naszym pośrednictwem m.in. takich jak wyjazd turystyczny czy ubezpieczenie. Informacje o tych podmiotach znajdziesz w dokumentach takich jak Warunki uczestnictwa, w przypadku wyjazdu turystycznego, czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczenia.

Z Administratorem można się kontaktować:

  • pisemnie, na adres:  Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@wakacje.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

  • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wakacje.pl S.A. /  Inspektor Ochrony Danych/ Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@wakacje.pl

Z Wirtualną Polską można się kontaktować:

  • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl

Z Administratorem będącym dostawcą produktu można się kontaktować zgodnie z zapisami w dokumentach wskazanych powyżej lub za pośrednictwem jego strony internetowej. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania 

Umożliwienie zawarcia, a następnie realizacji umów zawieranych z nami lub za naszym pośrednictwem w szczególności: umowy dotyczące Bonu Wakacyjnego, Promesa Pewne Wakacje oraz umowy w programie afiliacyjnym Travellead.pl czy umowy franczyzowe  poprzez m.in. rozliczenie płatności, nadanie przesyłki, kontakt w sprawach dotyczących zamówienia, obsługa ewentualnego zwrotu lub rozpatrzenie reklamacji

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez okres niezbędny do realizacji umowy

Obsługa ewentualnego zwrotu - odstąpienia od umowy

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta) 

Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu - odstąpienia od umowy

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie

 

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków)

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku

Świadczenie usługi dostępu do serwisów Wakacje.pl S.A i ich  funkcjonalności 

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez okres korzystania z usługi

Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta Użytkownika w serwisach Wakacje.pl S.A

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a 

w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Przez okres korzystania z usługi lub do wycofania zgody 

Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników lub respondentów w celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi 

 

Prawnie uzasadniony interes  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa

 

Prawnie uzasadniony interes  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę  administratora

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych 

Prawnie uzasadniony interes  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od podjęcia pierwszych działań marketingowych

Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora 

 

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody

Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do administratora (np. formularz służący nawiązaniu współpracy w ramach sieci franczyzowej)

W zależności od  celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes  administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie.

Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do  administratora.

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych)

Prawnie uzasadniony interes  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń 

Obsługa wniosków oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratura, organy ścigania, urzędy, które mogą dotyczyć danych użytkowników

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania) 

Przez okres niezbędny do realizacji wniosku

Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane 

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO) 

Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek

Rekrutacja do badań użyteczności serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lataW związku z aktywnością w serwisie internetowym możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika.

W związku z aktywnością w serwisie internetowym możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika.

Do profilowania możemy wykorzystywać dane dotyczące np.: historii wyszukań ofert oraz wykorzystanych do tego celu filtrów, aktywności w procesie rezerwacji ofert, cechy przeglądanych i rezerwowanych ofert w tym m.in. cena, destynacja, lotnisko wylotu oraz preferencji określanych podczas zapisu na newsletter.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi  do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika.

W pewnych przypadkach, analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy.

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania.

Możemy też wykorzystywać Pani / Pana dane w celu nawiązania z Panią / Panem kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.


Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

  • dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, płeć, nazwa użytkownika (adres e-mail), hasło;
  • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratorów,  a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane  dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Partnerów takich jak  Facebook czy Google.


Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz w może spowodować m.in. : brak możliwości realizacji zamówienia np. Bonu Wakacyjnego lub produktu dodatkowego do wyjazdu turystycznego takiego jak Promesa Pewne Wakacje, brak możliwości założenia konta Użytkownika w na serwisie; brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz odstąpienia od umowy lub wykonania obowiązków z tego tytułu, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.


Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

  • z wypełnionego przez Panią/Pana formularza na jednej z naszych stron internetowych lub formularzy wypełnionych podczas wizyty w naszym salonie stacjonarnym
  • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi.
  • od osoby, która przekazała za Twoją zgodą Twoje dane na potrzeby realizacji usługi Administratora


Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Partner

Cel/funkcja

Zakres

Google LLC
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie wakacje.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis wakacje.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia w serwisie wakacje.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie wakacje.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji w serwisie wakacje.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie wakacje.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy wakacje.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie wakacje.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w serwisie wakacje.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie wakacje.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie wakacje.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie wakacje.pl- również podczas powrotu tego samego użytkownika w serwisie wakacje.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia w serwisie wakacje.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie wakacje.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie wakacje.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy wakacje.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie wakacje.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w serwisie wakacje.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie wakacje.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie wakacje.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

User.com Sp. z o. o.
https://user.com/en/cookies-policy

https://user.com/en/terms-of-service

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie wakacje.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika w serwisie wakacje.pl

Wybór podstawowych reklam

Wyświetlanie reklam w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o aktywność w serwisach wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu lub inne historyczne dane użytkownika, w tym wcześniejsze działania użytkownika, zainteresowania, wizyty na stronach lub w aplikacjach, lokalizację lub dane demograficzne.

Pomiar wydajności reklam

Mierzenie wydajności i efektywności reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na w oparciu o jego profil lub inne historyczne dane użytkownika, w tym wcześniejsze działania użytkownika, zainteresowania, wizyty na stronach lub w aplikacjach, lokalizację lub dane demograficzne.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących na stronie.

Obsługa techniczna wyświetlania reklam lub treści 

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline 

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w ramach realizacji co najmniej jednego celu.

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego do realizacji co najmniej jednego celu.

Aktywne skanowanie cech urządzenia do celów identyfikacji

Urządzenie użytkownika można zidentyfikować na podstawie skanu unikalnej kombinacji cech urządzenia.

Inspectlet
https://www.inspectlet.com/terms-of-service

Tworzenie i ulepszanie usług

Heat Maps przedstawiają w sposób graficzny statystyki dotyczące sposobu korzystania ze strony na podstawie ruchów myszą i kliknięć na w serwisie wakacje.pl i formularzach kontaktowych, znajdujących się w serwisie wakacje.pl. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać.

Tworzenie i ulepszanie usług 

W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Inspectlet.

DoubleClick
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii.

Personalizacja 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary wydajności treści

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Wirtualna Polska
https://onas.wp.pl/poufnosc.html

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w serwisie wakacje.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie serwisu wakacje.pl oraz podobnych technologii.

Personalizacja 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie serwisu wakacje.pl, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w serwisie wakacje.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary 

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w serwisie wakacje.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Zestawianie danych offline 

Łączenie danych ze źródeł offline, które zostały wyjściowo zgromadzone w kontekstach innych niż dane zgromadzone online na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Łączenie różnych urządzeń

Przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów w serwisie wakacje.pl

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Gemius S.A.
https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w serwisie wakacje.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie serwisu wakacje.pl oraz podobnych technologii.

Personalizacja 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie serwisu wakacje.pl, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w serwisie wakacje.pl Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary wydajności treści

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w serwisie wakacje.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Łączenie urządzeń

Przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów w serwisie wakacje.pl

Quality Unit, s. r. o.
https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/
https://www.postaffiliatepro.com/privacy-policy/
https://support.qualityunit.com/559294-Cookies-created-by-Post-Affiliate-Pro

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie wakacje.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika w serwisie wakacje.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia, wykorzystywanego podczas odwiedzin serwisów Wakacje.pl

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline 

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w ramach realizacji co najmniej jednego celu.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego do realizacji co najmniej jednego celu.

Aktywne skanowanie cech urządzenia do celów identyfikacji

Urządzenie użytkownika może być identyfikowane na podstawie skanu unikalnej kombinacji cech urządzenia.

RTB House S.A. https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie wakacje.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika w serwisie wakacje.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie wakacje.pl , w oparciu o profil użytkownika lub inne historyczne dane użytkownika, w tym wcześniejsze działania użytkownika, zainteresowania, wizyty na stronach lub w aplikacjach, lokalizację lub dane demograficzne.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi w oparciu o jego profil lub inne historyczne dane użytkownika, w tym wcześniejsze działania użytkownika, zainteresowania, wizyty na stronach lub w aplikacjach, lokalizację lub dane demograficzne.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących na stronie.

Obsługa techniczna wyświetlania reklam lub treści 

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline 

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w ramach realizacji co najmniej jednego celu.

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego do realizacji co najmniej jednego celu.

Aktywne skanowanie cech urządzenia do celów identyfikacji

Urządzenie użytkownika można zidentyfikować na podstawie skanu unikalnej kombinacji cech urządzenia.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności firmy z branży turystycznej, ubezpieczeniowej, podmioty oferujące zakup miejsc noclegowych czy biletów lotniczych a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora, które działają na jego zlecenie na podstawie umowy z Administratorem m.in. dostawcy okołolotniskowych usług parkingowych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami, a także dostawcy systemów rezerwacyjnych, salony franczyzowe – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Pana/Pani rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Twoja dobrowolna zgoda będzie też podstawą przekazywania Twoich danych do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   Nasi Zaufani Partnerzy to często podmioty z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętaj, iż wyrażając zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów w calach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie Twoja dobrowolna zgoda. W każdej chwili możesz skonfigurować ustawienia względem Zaufanych Partnerów i nie zezwalać na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  W związku z przetwarzaniem przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych i stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych.

 

Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?

Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe  o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Panią/ Pana treściach, w tym reklamowych, Pani/Pana wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści,  wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów  zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści.

Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe  bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody w oparciu o uzasadniony interes. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych i sposobie realizacji przysługujących Ci praw znajdują się w polityce prywatności.


Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Pani / Pana danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs oraz Gemius.

Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.

W każdej chwili może Pani / Pan sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajdują pod następującymi linkami:

Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

 

Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/ Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dodatkowo, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres iodo@wakacje.pl, wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych” (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej. Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.

Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie  uzasadnionego interesu Administratora:

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,

W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Administrator, Wirtualna Polska oraz  Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

  • świadczenia Usług;
  • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów  i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;
  • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
  • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.


Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

  • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Wykorzystujemy technologię Web Push aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Partnerów i Reklamodawców.

Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Aby otrzymywać od Nas powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:


Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: 

  • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
  • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.


Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:


Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.